یادگیری ماشین با پایتون


معرفی:

این دوره یکی از محبوب ترین دوره ها در حوزه علوم داده می باشد که به مفاهیم یادگیری ماشین به صورت عملی و به صورت تئوری می پردازد.


سرفصل ها:
  • * Introduction Topics: ۱- What is machine learning? ۲- overview of python ۳- pandas ۴- numpy ۵- scipy ۶- Matplotlib
  • * Data Cleaning and Visualization Topics: ۱- Converting Data Types ۲- Missing Values ۳- seaborn ۳.۱- Scatter Plot ۳.۲- Line Chart ۳.۳- Histogram ۳.۴- Bar Chart ۳.۵- Heatmap ۳.۶- Box plot
  • * Supervised Learning Topics: ۱- KNN ۲- SVM ۳- Regression ۴- Decision Tree ۵- Random Forest ۶- Boosting Methods
  • * Unsupervised Learning Topics: ۱- K-Means ۲- Mean-shift ۲- DBSCAN ۳- Gaussian mixtures ۴- OPTICS ۵- Hierarchical clustering

مدت زمان دوره: ۶ ساعت


استاد: امیرحسین هادیان – محمد اخوان


هزینه دوره: رایگان


تاریخ برگزاری: ۹۹/۰۲/۱۲


روز برگزاری: جمعه


ساعت برگزاری: ۹ الی ۱۸


محل برگزاری: ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ریاضی آنلاین

ظرفیت تکمیل شده است.