مدرسه تابستانی یادگیری ژرف

تهران، دانشگاه خوارزمی، سالن ابوریحان

نُهم الی سیزدهم شهریور ۱۳۹۸

یادگیری ژرف

زمان باقیمانده تا شروع مدرسه تابستانی:

سخنرانان

saeid
دکتر جمشید سعیدیان
عضو هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی
rahmani
دکتر روح‌الله رحمانی
دکترای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین از دانشگاه سنت لوییس، مدیر عامل دیجی کالا نکست، مدیر سابق در مایکروسافت و آمازون
panah
دکتر بردیا پناه به حق
عضو هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی
sanaat
دکتر امیرحسین صنعت پور
عضو هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی
kherad
دکتر سعیدرضا خردپیشه
عضو هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
koch
مهندس علیرضا کوچالی
محقق علوم داده در موسسه DFKI آلمان
sno
مهندس آرش پورحسن نژاد
محقق علوم داده در کافه بازار
khani
مهندس پوریا خانی
محقق علوم داده در Sensifai
ghorbon
مهندس مهسا قربانعلی
محقق علوم داده در Sensifai
saeid
دکتر جمشید سعیدیان
عضو هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی
rahmani
دکتر روح‌الله رحمانی
دکترای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین از دانشگاه سنت لوییس، مدیر عامل دیجی کالا نکست، مدیر سابق در مایکروسافت و آمازون
panah
دکتر بردیا پناه به حق
عضو هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی
sanaat
دکتر امیرحسین صنعت پور
عضو هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی
kherad
دکتر سعیدرضا خردپیشه
عضو هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
koch
مهندس علیرضا کوچالی
محقق علوم داده در موسسه DFKI آلمان
sno
مهندس آرش پورحسن نژاد
محقق علوم داده در کافه بازار
khani
مهندس پوریا خانی
محقق علوم داده در Sensifai
ghorbon
مهندس مهسا قربانعلی
محقق علوم داده در Sensifai
saeid
دکتر جمشید سعیدیان
عضو هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی
rahmani
دکتر روح‌الله رحمانی
دکترای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین از دانشگاه سنت لوییس، مدیر عامل دیجی کالا نکست، مدیر سابق در مایکروسافت و آمازون
panah
دکتر بردیا پناه به حق
عضو هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی
sanaat
دکتر امیرحسین صنعت پور
عضو هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی
kherad
دکتر سعیدرضا خردپیشه
عضو هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
koch
مهندس علیرضا کوچالی
محقق علوم داده در موسسه DFKI آلمان
sno
مهندس آرش پورحسن نژاد
محقق علوم داده در کافه بازار
khani
مهندس پوریا خانی
محقق علوم داده در Sensifai
ghorbon
مهندس مهسا قربانعلی
محقق علوم داده در Sensifai
saeid
دکتر جمشید سعیدیان
عضو هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی
rahmani
دکتر روح‌الله رحمانی
دکترای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین از دانشگاه سنت لوییس، مدیر عامل دیجی کالا نکست، مدیر سابق در مایکروسافت و آمازون
panah
دکتر بردیا پناه به حق
عضو هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی
sanaat
دکتر امیرحسین صنعت پور
عضو هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه خوارزمی
kherad
دکتر سعیدرضا خردپیشه
عضو هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
koch
مهندس علیرضا کوچالی
محقق علوم داده در موسسه DFKI آلمان
sno
مهندس آرش پورحسن نژاد
محقق علوم داده در کافه بازار
khani
مهندس پوریا خانی
محقق علوم داده در Sensifai
ghorbon
مهندس مهسا قربانعلی
محقق علوم داده در Sensifai

برگزارکنندگان

حامیان

ثبت نام به پایان رسیده است.